Regulamin korzystania z platformy elearningowej Lean Tech
https://elearning.leantech.com.pl


§ 1 Definicje

 1. Super Administrator – Super Administratorem usługi platformy elearningowej jest Lean Tech Robert Markowiak, który posiada pełne uprawnienia do zarządzania platformą elearningową.
 2. Administrator - Administratorem usługi platformy elearningowej jest wskazana przez placówkę szkolną osoba/y, które posiada/ją pełne uprawnienia do zarządzania platformą elearningową dedykowaną szkole.
 3. Platforma e-learningowa - ogół systemu (infrastruktura wraz z oprogramowaniem), który przeznaczony jest do świadczenia usługi e-learningowej na rzecz pracowników i uczniów szkoły.
 4. Użytkownik – osoba posiadająca konto umożliwiające korzystanie z platformy elearningowej.
 5. Usługa elearningowa - usługa polegająca na udostępnieniu platformy w domenie elearning.leantech.com.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które udostępnia z wykorzystaniem platformy elearningowej.
 2. Zabrania się wykorzystywania platformy elearningowej do:
  a. działań niezgodnych z prawem
  b. działania na szkodę szkoły i właściciela platformy e-learningowej
  c. świadczenia usług komercyjnych
 3. Zabrania się umieszczania na platformie elearningowej skryptów, które:
  a. powodują nadmierne obciążenie systemu (np. poprzez błędy programistyczne)
  b. naruszają stabilność bądź bezpieczeństwo platformy elearningowej
 4. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a. wykonywania kopii bezpieczeństwa swoich danych.

§ 3 Czynności zabronione

 1. Zabronione jest korzystanie z kont innych użytkowników, a także udostępnianie własnego konta innym użytkownikom lub osobom postronnym.
 2. Zabrania się użytkownikom działań mogących skutkować:
  a. zagrożeniem bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych lub danych w nich przechowywanych
  b. utrudnieniami w korzystaniu z platformy przez innych użytkowników
  c. naruszeniem prywatności innych użytkowników, w szczególności polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu poza platformą informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej, pisemnej zgody.
 3. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez nauczyciela oraz administratora, w przypadku, gdy zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. W materiałach oraz wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.

§ 4 Konto Użytkownika

 1. Dostęp do platformy elearningowej możliwy jest poprzez konto administratora, nauczyciela lub ucznia. Korzystając z platformy elearningowej, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do chronienia haseł dostępowych.
 3. Definicje ról Użytkownika:
  a. Administrator – Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na dodawanie lub usuwanie innych Użytkowników oraz nadawanie im uprawnień, w ramach których mogą korzystać z platformy e-learningowej.
  b. Nauczyciel – Użytkownik posiadający uprawnienia do tworzenia i modyfikowania klas, grup zajęć dodatkowych. Dodaje uczniów do platformy e-learningowej i nadaje im prawo dostępu w postaci tokenu. Tworzy przedmioty, lekcje i umieszcza materiały edukacyjne przypisane konkretnym grupom użytkowników (uczniom)
  c. Uczeń – Użytkownik przypisany do konkretnej klasy lub grupy zajęć dodatkowych jako uczeń.

§ 5 Logowanie do platformy

 1. Logowanie do platformy odbywa się przy użyciu loginu i hasła.
 2. Uwierzytelnianie i autoryzacja odbywają się przy użyciu kont użytkowników, tokenów uczniów oraz haseł.
 3. Kontakt z użytkownikami platformy odbywa się za pomocą platformy, adresów mailowych oraz czatu.
 4. Użytkownicy niezwiązani ze szkołą otrzymują indywidualne konta użytkowników na platformie wraz z loginem i hasłem na podstawie zgody na dostęp do platformy udzielanej Lean Tech Robert Markowiak.
 5. Potwierdzeniem zalogowania i obecności ucznia na lekcji w platformie e-learningowej jest raport generowany przez nauczyciela lub administratora pokazujący godzinę wejścia na lekcję oraz czasów odświeżania i przeglądania jej treści.

§ 6 Administracja platformą elearningową

 1. Super Administratorem platformy jest Lean Tech Robert Markowiak
 2. Super Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie prawa bądź szkodę powstałą w wyniku aktywności użytkowników, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Super Administrator:
  a. stanowi wsparcie dla osób korzystających z platformy w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi oraz metodycznymi aspektami jej funkcjonowania
  b. zarządza uprawnieniami użytkowników na platformie, w szczególności nadaje uprawnienia prowadzącego przedmiot oraz lekcje na podstawie zgłoszeń i po odpowiedniej weryfikacji
  c. jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania platformy e-learningowej do potrzeb jej użytkowników
  d. opracowuje strukturę platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem
  e. posiada pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu
  f. posiada pełne uprawnienia zakładania katalogów oraz kursów
  g. testuje i instaluje aplikacje potrzebne do prowadzenie kursów i tworzenia materiałów multimedialnych i interaktywnych na platformie oraz dostosowuje wygląd graficzny i rozkład treści informacyjnych dla użytkowników na platformie
  h. prowadzi archiwizację szkoleń na platformie.
 4. Administrator:
  a. stanowi wsparcie dla osób korzystających z platformy w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi oraz metodycznymi aspektami jej funkcjonowania
  b. zarządza uprawnieniami użytkowników na platformie, w szczególności nadaje uprawnienia prowadzącego przedmiot oraz lekcje na podstawie zgłoszeń i po odpowiedniej weryfikacji
  c. posiada pełne uprawnienia zakładania klas, grup oraz tworzenia przedmiotów i lekcji.
 5. W uzasadnionych przypadkach Super Administrator lub Administrator może zmienić ustawienia lekcji.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu Super Administrator lub Administrator może:
  a. poinformować Użytkownika o takim naruszeniu wraz z prośbą o zaprzestanie naruszania regulaminu
  b. zablokować konto Użytkownika lub lekcję
  c. usunąć konto Użytkownika lub lekcję
  d. poinformować Lean Tech Robert Markowiak o zaistniałym naruszeniu
 7. W przypadku awarii całej platformy elearningowej, Lean Tech Robert Markowiak zapewnia kopię zapasową która tworzona jest automatycznie w każdy piątek o godzinie 20.
 8. Administracja platformą jest prowadzona przy zachowaniu należytej staranności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych Użytkowników.

§ 7 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Użytkownik platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko-prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów.
 3. Powzięcie przez administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta oraz powiadomieniem władz jednostki organizacyjnej uczelni, w której dana osoba jest zatrudniona lub się uczy.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów szkoleniowym z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016,poz. 666, ze zm.).
 5. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczanych na platformie do celów innych, niż określone w treści szkolenia jest zabronione i wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.
 6. Lean Tech Robert Markowiak zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgodny na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem platformy.

§ 8 Aktualizacje oprogramowania, dodatkowe oprogramowanie

 1. Aktualizacja oprogramowania platformy elearningowej przeprowadzana jest co najmniej raz w roku.
 2. Aktualizacje platformy odbywają się automatycznie z zachowaniem zamieszczonych w platformie e-learningowej danych.
 3. Obowiązkiem Użytkownika jest dostosowanie kursu pod względem poprawnego działania oraz wyświetlania do aktualnej wersji oprogramowania platformy elearningowej.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz przetwarzanych na platformie jest Lean Tech Robert Markowiak z siedzibą w Gaju Małym 118B, 64-520 Obrzycko.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pomocą platformy, tj. w celach edukacyjnych i informacyjnych związanych z korzystaniem z platformy e-learningowej oraz prawidłowym przeprowadzeniem szkoleń – przez okres korzystania z platformy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie super administratora Instytucjom Pośredniczącym w przekazywaniu Funduszy Europejskich oraz Instytucjom Zarządzającym tymi funduszami.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Lean Tech Robert Markowiak znajduje się na stronie https://elearning.leantech.com.pl/polityka.html

§ 10 Przepisy końcowe

 1. Wszystkie osoby korzystające z usług i informacji dostępnych na platformie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z platformy.